Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

שאלות נפוצות בשירותי מחשב

מה זה שירותי מחשוב מנוהלים?


שירותי מחשוב מנוהלים מבוטאים בהעברת כלל האחריות על ניהול מערכות המידע ומתן שירותי מחשוב של הארגון לגוף חיצוני, טכנולוגי, בעל ניסיון ובעל הסמכות. בצורה זו מתפנה הארגון לעסוק בליבת העיסוק שלו ואינו מבזבז משאבים לניהול והפעלת תחומים שאינם בלב העשייה שלו.
מה היתרון בהפעלת שירותי מחשוב מנוהלים?


העברת האחריות לניהול המחשבים בארגון לגוף חיצוני, מיומן, טכנולוגי, מוסמך ובעל ניסיון, יכולה להצעיד את הארגון טכנולוגית, לצמצם את מספר התקלות, לייעל את העבודה ולהוזיל עלויות תפעול.

שימוש בשירותי מחשוב חיצוניים חוסכת לארגון את הצורך להשקיע בהכשרות לעובדים, למצוא פתרון במידה ועובד קבוע יוצא לחופשה או נעדר מכל סיבה אחרת.

בנוסף – מערכות המחשוב כיום הופכות לכאלה שדורשות התמחות. אף ארגון בו שירותי המחשוב אינם בליבת העיסוק שלו, לא יצבור ניסיון ויכיל ידע דומה לחברה שזה תחום ההתמחות שלה.
איזה סוג ארגונים צריכים שירותי מחשוב?


כיום, בכל ארגון, מקטן עד גדול, מותקנים מחשבים.

בשנים האחרונות הפך המחשוב למשאב המרכזי בארגונים. לעיתים במקביל ולעיתים אף יותר מהעובדים בו.

כל השבתה של מספר דקות במערכות המחשוב יכולה להוביל להפסדים גדולים לארגון.

מטרת שירותי המחשוב הינה לספק פתרון ותחזוקה למערכות המחשוב של הארגון על מנת לצמצם למינימום את מספר ההשבתות ועל מנת לייעל את העבודה השוטפת של העובדים בו.
איזה שירותים נכללים בהסכם שירותי המחשוב?


אנו, בחברת TROT, רואים עצמנו אחראים באופן מלא על מערכות המחשוב של לקוחותינו. גם תקלות להן אחראים ספקים צד ג' הם בתחום האחריות שלנו – אנחנו נספק תמיכה לעובדי הארגון, נצעיד אותו טכנולוגית, ניתן תמיכה מול ספקים צד ג', נגדיר ונבנה הגנות סייבר ואבטחת מידע, פתרונות גיבוי, שדרוגים וכל נושא אחר שקשור באופן ישיר או עקיף לשרתים, מחשבים, תוכנות ומשתמשים.